Các Entry mới nhất

Monday, November 19, 2007

Nghịch một chút với Google Calculator

google_calculator 

  • Xem thời tiết, thấy Frankfurt hôm nay lạnh 41 độ F, vậy nó là bao nhiêu độ C? - Trả lời: 5 độ C
  • 100 EUR đổi được bao nhiêu USD? - Trả lời: 146,26 USD
  • Một ngày có bao nhiêu giây ? - Trả lời: 86.400 giây
  • Một đĩa phim 600 MB phải mất bao lâu để tải xuống bằng modem 56 kbps ? - Trả lời: 1,0158 ngày
  • Một năm ánh sáng là bao nhiêu kilomét ? Trả lời: 9.4605284 × 1012 km
  • Giới hạn tính toán của Google Calculator ? Trả lời: chỉ tính đến 170!, gặp 171! thì chịu
  • Googol là gì ? Trả lời: 1 googol = 1.0 x 10100

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro