Các Entry mới nhất

Wednesday, October 24, 2007

Gmail giờ đã có thể đồng bộ với Outlook!

  Trước đây, khi Gmail chỉ mới hỗ trợ POP3 protocol, người dùng có thể check mail bằng Outlook, ThunderBird hoặc các email client khác. Tuy nhiên, điều phiền toái là Gmail không có đồng bộ (synchronize) với Outlook được. Nếu bạn xóa email trong Outlook, khi login vào Gmail trên browser, bạn vẫn thấy email này còn trong Inbox. Hoặc khi bạn đã đọc email trong Outlook rồi, thì email này trên browser vẫn đươc đánh dấu là ...  "chưa đọc". Hơi phiền, và làm bạn đôi khi phải làm một việc hai lần.

Screenshot - 10_24_2007 , 11_49_16 PM

Giờ đây, các điều phiền toái đó đã đi vào dĩ vãng. Gmail đã hỗ trợ thêm giao thức IMAP, cho phép người dùng đồng bộ hóa Gmail với các trình email client. Bạn có thể xem Cách cấu hình IMAP ở đây để biết cách sử dụng. IMAP chỉ dùng để đồng bộ email, không đồng bộ Contact list. Do đó bạn phải tự đồng bộ bằng công cụ import/export của Gmail.

Khi đồng bộ, Label trong Gmail sẽ tương đương với Folder trong Outlook.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro