Các Entry mới nhất

Thursday, October 25, 2007

Dùng Gmail trong Outlook: Quá chậm!!!

Screenshot - 10_25_2007 , 11_25_36 PMGmail đã hỗ trợ IMAP protocol để đồng bộ với các email client như Outlook, tôi cũng phải "Remove Gmail Account" trong Outlook.

Lý do: Trong Gmail Inbox của tôi có hàng ngàn email (khoảng hơn 7000), nên  Outlook không kịp xử lý quá nhiều email trong cùng một thư mục. Chỉ cần một động tác mở email là đã chậm đến hàng phút.

Kết quả thử nghiệm Gmail trong ThunderBird cũng không khả quan gì, quá chậm.

Screenshot - 10_25_2007 , 11_47_51 PM

Vì vậy nên phải tạm thời vẫn tiếp tục check mail bằng browser.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro