Các Entry mới nhất

Monday, October 22, 2007

Vài thủ thuật Yahoo messenger

Screenshot - 10_22_2007 , 10_28_15 PM Cùng một lúc login vào Yahoo Messenger bằng nhiều nick khác nhau

  • Install: download file ym8multi.zip, giải nén và double click để chạy file registry bên trong
  • Uninstall, chạy file reg trong ym8multi_unist.zip.

Gỡ bỏ ô quảng cáo trong YM, tùy theo version mà chạy các file sau:

  • YM 8 b701: Chạy file noYMads2.bat (nếu bạn có nhu cầu vào chat room, không nên dùng cái này)
  • YM 8 b628 hoặc b508 :chạy file ym8patch.zip

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro