Các Entry mới nhất

Sunday, October 14, 2007

Hôm nay, Gmail tăng dung lượng lên 3 GigaBytes

Hôm nay kiểm tra Gmail, tôi đã thấy dung lượng tăng lên 3GB rồi. Như vậy là sẽ không phải lo lắng nhiều về chuyện sẽ xóa thư nào nữa rồi. Thumb Up!Screenshot - 10_14_2007 , 2_16_52 AM

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro