Các Entry mới nhất

Tuesday, October 16, 2007

Windows XP: Đổi màu cho thư mục để dễ dàng truy cập

Dĩ nhiên chúng ta có thể thay đổi icon cho mỗi thư mục trong Windows XP bằng cách nhấn Property\Customize\change icon... Tuy nhiên, cách làm này rất lâu, nhất là chúng ta phải tìm các icon trong các file .dll trong thư mục Windows.

Trong khi làm việc, tôi thích đánh dấu các icon bằng các biểu tượng và màu sắc khác nhau để có thể dễ dàng tìm ra chúng. Chương trình iColorFolder sẽ giúp bạn nhanh chóng thay áo cho folder bằng menu chuột phải. Giúp bạn nhanh chóng làm cho các thư mục quan trọng "standout in the crowd"

Screenshot - 10_16_2007 , 9_42_42 AM Có rất nhiều bộ skin cho bạn lựa chọn

Screenshot - 10_16_2007 , 9_36_49 AM Nhanh chóng thay đổi màu sắc từ context-menu

 Screenshot - 10_16_2007 , 9_49_49 AM

Bạn chỉ nên đánh dấu các thư mục quan trong mà bạn thường xuyên truy cập, nếu quá lạm dụng màu sắc sẽ dẫn đến rối.

iColorFolder là chương trình mã nguồn mở. Bạn download miễn phí tại SourceForge

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro