Các Entry mới nhất

Thursday, October 18, 2007

Office Live Workspace ra mắt bản Beta

Screenshot - 10_18_2007 , 11_48_59 PM

Trong cuộc cạnh trang gay gắt với Google DocsZoho, Microsoft cho ra mắt bản beta của Office Live Workspace. Bạn xem screenshot tại đây.

Bản Beta này chỉ hỗ trợ tiếng Anh, và giới hạn số người dùng thử. Nếu muốn dùng, bạn cần phải đăng ký trước (pre-register) và ... chờ đợi. Quá trình đăng ký thật phiền, đúng là Microsoft vẫn là Microsoft, không thể so với Google trong lĩnh vực dịch vụ web được.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro