Các Entry mới nhất

Thursday, October 11, 2007

Microsoft đã sửa lỗi tính sai trong Excel 2007

Hôm nay Microsoft công bố bản sửa lỗi tính toán trong Excel 2007. Lỗi này được phát hiện cách đây hai tuần, liên quan đến việc tính sai các kết quả nằm giữa 65,535 và 65,536.

Xem thêm thông tin và download bản vá lỗi 32MB tại Excel blog.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro