Các Entry mới nhất

Thursday, October 18, 2007

Download từ YouTube bằng Firefox bookmark

Tình huống:

 • Bạn đang dùng FireFox xem một video trên YouTube giả sử có URL là :
http://www.youtube.com/watch?v=6BvWqmGpCAI&mode=related&search=
 • Để download, bạn vào addressbar và gõ "d 6BvWqmGpCAI" (với 6BvWqmGpCAIvideo id, tức là phần nằm sau watch?v=)
  Screenshot - 10_18_2007 , 2_24_15 AM
 • Nhấn Enter, một dialog Save as... hiện ra, và bạn chỉ việc nhấn OK để download.
  Screenshot - 10_18_2007 , 2_23_36 AM

Thật là nhanh chóng phải không. Chúng ta cũng không cần cài đặt bất kỳ chương trình nào ngoài Firefox cả.

Cách làm như sau:

 • Bạn tạo một Bookmark bằng cách nhấn Ctrl+D (Nếu bạn cài del.icio.us plugin thì vào menu Bookmarks\Organize Bookmarks\Chọn New Bookmark)
 • Nhập tên bất kỳ (giải sử youTube download)
 • Nhập location là: http://cache.googlevideo.com/get_video?video_id=%s
 • Keyword là chữ cái d (bạn có thể dùng bất kỳ tên nào khác, nhưng dùng thế này cho tiện, d tức là download cho dễ nhớ)

  Screenshot - 10_18_2007 , 2_15_53 AM

Vậy là xong, giờ đây mỗi lần bạn gõ "d youtube_video_id" trên addressbar là có thể download được ngay. Thật là một cách sử dụng bookmark thật hay.

Xem video hướng dẫn:

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro