Các Entry mới nhất

Tuesday, September 25, 2007

FileMenu Tools: Giúp bạn dọn dẹp context-menu

Context-menu (menu xuất hiện khi nhấn chuột phải) đôi khi làm chậm cả Windows nếu máy của bạn có một menu dài dằng dặc (do các ứng dụng khi cài đặt tự động thêm vào). Để dọn dẹp menu này, bạn hãy dùng thử FileMenu Tools xem.

FileMenu Tools là một chương trình windows miễn phí, cho phép tùy biến context-menu . Với công cụ này, bạn có thể:

Snap2
  • Thêm/bớt các lệnh do người dùng định nghĩa hoặc được tạo sẵn (built-in utilities). Ví dụ thêm lệnh "Command Line From Here" để mở DOS prompt.
  • Cấu hình menu "Send to..."
  • Bật/tắt các command tạo bởi các chương trình khác.

Xem thêm thông tin và download miễn phí tại đây

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro